جهان سفال

tel : 09213823728

تاثیر آب و هوا بر خاک رس

تاثیر آب و هوا بر خاک رس : 

مقالات
تاثیر آب و هوا بر خاک رس : 
تاثیر آب و هوا بر خاک رس ، خاکها در مناطق گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب جایی که زهکشی مناسبی ندارد، دارای میزان بالایی از  کانیهای اولیه حل شده می‌باشند که به کانیهای رسی تبدیل شده‌اند. خاکهای موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از رس حتی در اعماق 5 تا 20 متری دارند. در حالت زهکشی مناسب ، کانیهای رسی از درون سیستم خاک خارج می‌شوند. بعضی کانیهای رسی در اثر تجزیه کانیهای اولیه نظیر میکاها تشکیل می‌شوند.
تاثیر آب و هوا بر خاک رس

تاثیر آب و هوا بر خاک رس

منشا تشکیل دهنده رسها :
تاثیر آب و هوا بر خاک رس
  • رسهای درجاکه در حین تشکیل خاک شکل می‌گیرند.
  • رسهای تغییر مکان یافتهکه در اثر فرسایش بیشتر حرکت کرده و مجددا در محل جدید نهشته می‌شوند.
  • رسهای تبدیل شدهکه از رسهای به شدت هوازده و فرسایش یافته تجمع کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاری می‌کنند.
  • رسهای تشکیل شده جدیدکه در اثر تبلور مجدد رسهای موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکیل شکل می‌گیرند.
    تاثیر آب و هوا بر خاک رس (2)

    تاثیر آب و هوا بر خاک رس (2)

 
کانیهای رسی :
 تاثیر آب این کانیها سیلیکاتهای آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها ، از فیلوسیلیکاتها می‌باشند.

لینک تلگرام : https://t.me/jahansofal

tel : 09213823728

سفال نقش برجسته ، نقش برجسته سفالی ، نقش برجسته ، سفال ، نقش برجسته سفال ، طرح نقش برجسته ، کتیبه سفالی ، کتیبه ، تابلو سفال ، تابلو سفال نقش برجسته ، نقاشی خاتون ، طرح کوبیسم ، تابلو خاتون ، طرح مینیاتوری ، سفال ارزان ، تابلو سفال ، طرح انتزاعی ، تابلوهای سفالی ، نقش برجسته سفالی مدرن ، طرح هخامنشی ، جهان سفال ، سفال نقش برجسته جهان سفال ، آجر مشبک ، آجر لعابدار قلع و سرب ، آجر مشبک هتلی ، آجر مشبک دایره ، آجر مشبک پله ، الوان ، پلاک ، نره گنبد ، سرامیکهای سه بعدی ، سرامیکهای مدرن ، کاشی و سرامیک ، سرامیک ارزان